Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2007

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του σωματείου με την επωνυμία

« ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο

01. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» με έδρα το Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ του Δήμου Αμβρακικού.

02. Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα πάνω στην οποία είναι κυκλικά γραμμένες οι λέξεις «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» και το έτος ίδρυσης 2007, και στο κέντρο φέρει ως ανάγλυφο έμβλημά του τον Αργυροπελεκάνο.

Άρθρο 2ο.

Σκοποί του Σωματείου είναι :

01. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ήτοι του περιβάλλοντος χερσαίου, θαλασσίου και εναερίου χώρου, με την σ αυτόν χλωρίδα, πανίδα και φυσικούς πόρους, τόσο του Αμβρακικού Κόλπου και των οικοσυστημάτων του όσο και της ευρύτερης περιοχής, από κάθε βλαπτική ενέργεια, που μπορεί να αποβεί στην δυσμενή αλλοίωση των στοιχείων που περιβάλλουν τον άνθρωπο και ειδικότερα για το φυσικό περιβάλλον η απόκλιση με δυσμενείς επιπτώσεις από την κανονική σύσταση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων όπως και από των κανονική βιολογική κατάσταση των ζώντων οργανισμών.

02. Η αναβάθμιση, ο εξωραϊσμός, η προστασία του περιβάλλοντος, της οικιστικής, αρχιτεκτονικής και παραδοσιακής μορφής και υφής της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αμβρακικού Άρτας. Η ανάδειξη και η προστασία του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας της περιοχής, με στόχο την ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

03. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που να αποσκοπούν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου.

04. Η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς της ίδιας περιοχής και της μέχρι σήμερα φυσιογνωμίας της ως βασικό μάλιστα υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η δράση του σωματείου και των μελών και η συμμετοχή τους με την υποβολή δημιουργικών παρεμβάσεων, προτάσεων, γνώσεων, επιστημονικών στοιχείων και παρατηρήσεων σ όποια διαδικασία ανάπλασης και εξέλιξης της φυσιογνωμίας της περιοχής Αμβρακικού, της χωροταξικής και οικιστικής υφής και μορφής του και γενικότερα ζητημάτων που σχετίζονται με την εν γένει περιοχή.

05. Η προστασία με κάθε νόμιμο μέσο του Αμβρακικού Κόλπου και των φυσικών ομορφιών των νησίδων και παράκτιων περιοχών του αλλά και κάθε οργανισμού που υπάρχει, γεννιέται, ζει και πεθαίνει κάτω από τη θάλασσα και τις λιμνοθάλασσες, πάνω από την θάλασσα και τις λιμνοθάλασσες και στα παράλια του Αμβρακικού Κόλπου.

06. Η καταγραφή, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, (αρχαιολογικών, βυζαντινών και νεώτερων μνημείων) της παραδοσιακής μουσικής και των δημιουργών της, με στόχο την ανάδειξη των στοιχείων αυτής κληρονομιάς , του έργου και των δημιουργών της. Η ανάπτυξη, καλλιέργεια, εξέλιξη και μορφοποίηση της πολιτιστικής και λαϊκής παράδοσης της ευρύτερης περιοχής του Αμβρακικού. Η ιστορική και λαογραφική έρευνα της περιοχής και των παραδόσεών της από παλιά μέχρι σήμερα.

07. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την υποβάθμιση αυτού, που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης, ή κάθε μορφής μόλυνσης, ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής σε αυτό, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής, και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και τις αισθητικές αξίες.

08. Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική, επιστημονική ανάπτυξη της περιοχής με την αξιοποίηση της επιστημονικής και κοινωνικής δραστηριότητας, δημιουργίας δεξαμενών σκέψεων και προσφοράς των μελών του συλλόγου. Η ανάπτυξη κοινωφελούς δραστηριότητας των μελών του συλλόγου.

09. Η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του συλλόγου, η διοργάνωση κάθε μορφής εκδηλώσεων και δημιουργικών παρεμβάσεων, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη των σκοπών και δραστηριοτήτων του συλλόγου ( περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών, ναυταθλητικών, κ.τ.λ. )

10. Η συνεργασία του Σωματείου με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς, περιβαλλοντικούς και πνευματικούς φορείς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις, συνδέσμους, με αρμόδιους φορείς αυτοδιοίκησης και της πολιτείας κ.τ.λ., και η συμμετοχή του σ αυτούς όπου κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών του ως και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, εφημερίδας, για την καλύτερη ενημέρωση των μελών και την προώθηση των δραστηριοτήτων του.

11. Η δραστηριοποίηση με την επέμβαση σε έργα υποδομών με σκοπό να προστατέψουν την αισθητική και ποιοτική ζωή της περιοχής καθώς και ο έλεγχος και εποπτεία για την αποτροπή ενεργειών που βλάπτουν το περιβάλλον, ως επίσης και παρέμβαση σε όλους τους τοπικούς και αρμόδιους φορείς στις περιπτώσεις που κωλυσιεργούν σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, ή άλλα προβλήματα της περιοχής..

12. Η μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής και η προώθηση καλυτέρων δυνατών λύσεων για την αντιμετώπισή τους, από την πολιτεία.

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 3ο

Τα μέλη του συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι είναι δημότες ή κατάγονται από την περιοχή του Δήμου Αμβρακικού, όπως επίσης και άτομα που παρόλο δεν έχουν τις ως άνω προϋποθέσεις, με διάχυτη την αγάπη προς την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, έχουν διάθεση να προσφέρουν για την προώθηση, στήριξη και ανάπτυξη των σκοπών του σωματείου. Επίτιμα μέλη γράφονται όσοι προσφέρουν στο Σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες και συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του ύστερα από πρόταση του Διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 4ο

01. Τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να μετέχουν στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες των Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου και γενικά να μετέχουν σ όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου. Επίσης έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν δημόσια τη γνώμη τους πάνω σ οτιδήποτε αφορά το σύλλογο να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους στο Δ/Σ.

02. Δεν μπορεί να γραφεί μέλος του συλλόγου :

α. Όποιος αμετάκλητα καταδικάστηκε και στερήθηκε των πολιτικών

του δικαιωμάτων για όσο διαρκεί η στέρηση

β. Όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, για

ανθρωποκτονία από πρόθεση, για κλοπή, για υπεξαίρεση, για δόλια

χρεοκοπία, για δωροδοκία και δωροληψία, για λιποταξία, για

παραχάραξη, για πλαστογραφία, για απιστία, για εκβίαση, για

εγκλήματα κατά των ηθών, για συκοφαντική δυσφήμηση για

παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.

03. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να βοηθούν στην εκπλήρωση

των σκοπών του συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

καταστατικού, να μη στρέφονται ενάντια στους σκοπούς του και να

μην εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της

διοίκησης.

Άρθρο 5ο

01. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού 10 ευρώ για εγγραφή και ποσό 50 ευρώ για ετήσια συνδρομή στο σύλλογο. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ.

02. Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας εισφοράς του μέλους για ένα χρόνο συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση του Δ/Σ μετά από προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του ταμία, και προθεσμία 30 ημέρες από τη λήψη της επιστολής.

Άρθρο 6ο

Παύουν να είναι μέλη :

01. Όσοι παραιτούνται με αιτιολογημένη έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ. και αφού καταβάλουν τις καθυστερημένες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές τους μέχρι την ημέρα της διαγραφής.

02. Όσοι καθυστερούν τις συνδρομές τους παραπάνω από ένα χρόνο. Το μέλος που διαγράφηκε για το λόγο αυτό, μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτηση, εφόσον με την υποβολή της καταβάλλει και την εισφορά του επομένου έτους.

03. Όσοι με ενέργειές τους αντιτίθενται στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 7ο ΠΟΡΟΙ

01. Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών. Οι κρατικές, νομαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις. Οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα καθώς και άλλη νόμιμη είσπραξη.

02. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.

03. Η ακίνητη περιουσία του συλλόγου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή εκποιείται για λογαριασμό του, μόνο κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.

04. Η διάθεση γενικά χρημάτων του συλλόγου γίνεται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 8ο Διοικητικό Συμβούλιο

01. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια από τη Γ.Σ. των μελών.

02. Το Δ.Σ. συγκαλείται σε σώμα με ευθύνη του υποψηφίου που πήρε τους περισσότερους ψήφους στις εκλογές, το αργότερο μέσα σε δέκα μέρες από τη διενέργεια των εκλογών. Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι : Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και τρία μέλη.

03. Σε περίπτωση που μένει κενή μια θέση στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό.

04. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. εκλεγμένοι εκπρόσωποι της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 9ο

Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές, καλεί στην ίδια πρώτη συνεδρίαση και το προηγούμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο πρόεδρο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο, τα βιβλία και την περιουσία του συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του συλλόγου με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του Δ.Σ. για έξι μήνες.

Άρθρο 10ο Σύγκληση Δ.Σ.

01. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο με πρόσκληση που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παρουσιασθεί ανάγκη.

02. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα (4) μέλη του. Γενικά αποφάσεις παίρνονται με ψηφοφορία των μελών που παρευρίσκονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η ψήφος του προέδρου.

03. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών ΔΣ και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο και τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.

04. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή να εκπροσωπούν το σύλλογο όσα πρόσωπα εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων.

Άρθρο 11ο

01. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το σύλλογο με βάση τους νόμους που ισχύουν και τις διατάξεις του καταστατικού, εκπροσωπεί δικαστικά το σύλλογο, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση και επίτευξη των σκοπών του συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου πλην της ακίνητης για την οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ., παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων του συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

02. Το Δ.Σ. τηρεί τα παρακάτω βιβλία :

α) Μητρώο μελών

β) πρακτικά συνεδριάσεων Γ.Σ.

γ) πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.

δ) ταμείου εσόδων - εξόδων και

ε) πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Άρθρο 12ο

Η εργασία των μελών του Δ.Σ. είναι αφιλοκερδής. Με απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής μέλους.

Άρθρο 13ο

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει μια φορά το μήνα. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η αντικατάσταση του προέδρου γίνεται πάντα με απόφαση του Δ.Σ.. σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνει κανείς το αξίωμα του προέδρου, διορίζεται νέος πρόεδρος από τη Γ.Σ.

Άρθρο 14ο

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής (2ετής) και λήγει το πρώτο δίμηνο του έτους.

Άρθρο 15ο Καθήκοντα - υποχρεώσεις ΔΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύλλογο σε κάθε Δικαστική, Πολιτική, Φορολογική ή άλλη Αρχή και σε κάθε τρίτο σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, διακόπτει ή λύνει οποιαδήποτε συνεδρίαση που είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και υπογράφει με τον αντίστοιχο Γραμματέα κάθε έγγραφο του συλλόγου. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

2. Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα, διενεργεί την αλληλογραφία του συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. τηρεί το πρωτόκολλο των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται, καταρτίζει τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. Τον Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύει ο πρόεδρος με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.

3. Ο Ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του συλλόγου και υπογεγραμμένες από αυτόν, τις ετήσιες εισφορές των μελών και γενικά όλα τα έσοδα του συλλόγου. Τις τριπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμής υπογράφει επίσης ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Ο ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για απώλεια χρημάτων ή πληρωμών χωρίς εντάλματα. Ο ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες στο όνομα του εκάστοτε προέδρου και ταμία τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό που θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο ταμίας μαζί με τον πρόεδρο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να κάνουν αναλήψεις από τις καταθέσεις ή και όλες τις καταθέσεις.

Στην τακτική κάθε μήνα συνεδρίαση θα υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων του προηγουμένου μήνα, στο τέλος δε του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του συλλόγου καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός μετά την επικύρωση από το Δ.Σ. υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει οριστικά. Τον ταμία όταν κωλύεται αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 16ο Γενική Συνέλευση

1. Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου.

2. Οι Γ.Σ. είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται κάθε χρόνο και οι έκτακτες όποτε κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ. στην οποία θα αναγράφεται και το για συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τη Γ.Σ. σε δεκαπέντε (15) το πολύ μέρες από την υποβολή της αίτησης.

3. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν δεν παρευρέθηκαν σ αυτές το μισό συν ένα τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση των χειρών και απαγορεύεται η λήψη αποφάσεων δια βοής.

4. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. καλείται νέα μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) το πολύ ημερών με τα ίδια θέματα. Η απαρτία στη συνέλευση αυτή είναι έγκυρη όσος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών.

5. Στην ειδική περίπτωση της παραίτησης του Δ.Σ. για οποιαδήποτε λόγο, έχει το δικαίωμα το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του συλλόγου να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοικούσα επιτροπή για να προκηρύξει εκλογές.

Άρθρο 17ο Σύγκληση Γ.Σ.

1. Η πρόσκληση για Γ.Σ. γίνεται από τον πρόεδρο και υπογράφεται από το γραμματέα με τη φροντίδα του οποίου αποστέλλεται στα μέλη και τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου δεκαπέντε μέρες τουλάχιστον πριν από το χρόνο σύγκλισης της Γ.Σ.

2. Η πρόσκληση γράφει τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Κανένα θέμα δεν συζητείται αν δεν αναγράφεται στην πρόσκληση.

3. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται με ψηφοφορία των παρόντων μελών. Στην ίδια Γ.Σ. εκλέγεται η εξελεγκτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.

Άρθρο 18ο

Στην τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνο λογοδοτεί το Δ.Σ. με τον πρόεδρο του για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και η έκθεση ελέγχου της διαχείρισης της εξελεγκτικής επιτροπής, και η Γ.Σ. την εγκρίνει ή όχι. Σ αυτή τη Γ.Σ. εγκρίνεται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του χρόνου που αρχίζει, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 19ο Εκλογές

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια στην τακτική Γ.Σ. το πρώτο δίμηνο του έτους.

2. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται κατ αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή, εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα να βάλλουν μέχρι τρείς (3) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) για την εξελεγκτική επιτροπή.

3. Επιτυχόντες για τα παραπάνω όργανα θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών κάθε οργάνου, δηλ. επτά (7) για το Δ.Σ. και τρείς (3) για την Ε.Ε.

4. Κάθε νέο μέλος του συλλόγου μπορεί να ψηφίζει από την ημέρα εγγραφής του, δεν έχει όμως το δικαίωμα να εκλέγεται στα όργανα του συλλόγου πριν περάσουν δύο (2) μήνες από την εγγραφή του.

5. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των υποψηφίων τότε προτείνονται και εκλέγονται κανονικά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

Άρθρο 20ο

1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης από δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό.

2. Υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Η εφορευτική επιτροπή στην περίπτωση που δύο υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης πάρουν τους ίδιους ψήφους ενεργεί κλήρωση.

4. Πληρωμές καθυστερημένων συνδρομών μπορεί να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν όμως από την ψηφοφορία.

Άρθρο 21ο Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται ταυτόχρονα και για τον ίδιο χρόνο με τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

2. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του ταμία και ιδιαίτερα αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. μέσα στα περιθώρια του προϋπολογισμού. Ερευνά αν οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν κανονικά και αν έχουν εξασφαλισθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχεται η νομιμότητα και όχι η σκοπιμότητα των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την επιδίωξη πολιτικών σκοπιμοτήτων ή άλλων επιδιώξεων που δεν συνάδουν με το σκοπό του.

Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και ο πρόεδρος με το Δ.Σ. την υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. για έγκριση και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ.

Άρθρο 22ο Τροποποίηση Καταστατικού

1. Τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού αυτού επιτρέπεται μετά από έγκρισή του από τη Γ.Σ. που συνέρχεται μετά από αίτηση των 2/5 των ταμειακά εντάξει μελών.

2. Η Γ.Σ. σε απαρτία ευρισκομένη παρισταμένου του μισού συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών του συλλόγου και με πλειοψηφία του 50% συν ένα των παρόντων μελών μπορεί να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις.

Άρθρο 23ο Διάλυση του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος λύεται :

α) αν μειωθούν τα μέλη σε λιγότερα από δέκα και β) με απόφαση της Γ.Σ. των μελών.

2. Για τη διάλυση του συλλόγου χρειάζεται η παρουσία στη Γ.Σ. των μισών τουλάχιστον από τα ταμειακά εντάξει μέλη και πλειοψηφία του 50% συν ένα των παρόντων.

3. Για την υπέχουσα περιουσία σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών, ποτέ όμως δεν μοιράζεται στα μέλη του συλλόγου.

Άρθρο 24ο Γενικές διατάξεις

1. Ο σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων του Α.Κ. που αφορούν τα σωματεία καθώς και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου καθορίζουσα τη λειτουργία γενικά του συλλόγου.

2. Τα μέλη του συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

3. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα ρυθμίζεται από τη Γ.Σ. αφού τηρούνται οι διατάξεις των νόμων.

Άρθρο 25ο Μεταβατικές διατάξεις

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα ανήκει στο Σωματείο με την επωνυμία « ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ » με έδρα το Δ.Δ. Πολύδροσο του Δήμου Αμβρακικού Άρτας, διαβιβάστηκε ολόκληρο, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του συλλόγου, σε ειδική συνεδρίαση που έλαβε χώρα σήμερα την 29η Απριλίου 2007, στην αίθουσα δημοτικών συνεδριάσεων Δ.Δ. Ανέζα - Δήμου Αμβρακικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: